• Nové

MIKA DESPON K 28KG

Mika despon K je tekutý přípravek pro čištění zařízení v zemědělském průmyslu a v prvovýrobě mléka.

Přípravek je kyselý koncentrát, určený po zředění vodou k čištění a odstraňování mléčného kamene a jiných anorganických povlaků v zařízení strojního dojení a chladících nádrží. Je nepěnivý a snadno oplachovatelný. Vysokou aktivitou kyselých přísad a tenzidů zaručuje rychlé a dokonalé čištění. Smáčivý účinek umožňuje snadný přístup k mastným a vodou obtížně rozpustným usazeninám.

1 050,00 Kč
Dodání do 7 - 10 pracovních dnů
Počet
zboží na externím skladu

  • Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR
  • Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby
  • V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku. V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku.

Přípravek je kyselý koncentrát, určený po zředění vodou k čištění a odstraňování mléčného kamene a jiných anorganických povlaků v zařízení strojního dojení a chladících nádrží v mléčnicích. Je nepěnivý a snadno oplachovatelný. Vysokou aktivitou kyselých přísad a tenzidů zaručuje rychlé a dokonalé čištění. Smáčivý účinek přípravku umožňuje snadný přístup k mastným a vodou obtížně rozpustným usazeninám. Velmi rychle působí i při silném znečištění. Částečně se na tom podílí i přísada peroxidu vodíku svým dezinfekčním účinkem. Za předpokladu dodržení předepsaného aplikačního postupu a předpisů o použití působí velmi šetrně na materiál. Nepůsobí korozivně na nerezové oceli a hliník, nereaguje se sklem, gumou a umělými hmotami.

Řada Despon určená pro čištění a dezinfekci zařízení v zemědělském průmyslu a v prvovýrobě mléka sestává ze 2 přípravků: Desponu A – alkalický koncentrát s obsahem aktivního chloru, určený po zředění vodou ke kombinovanému čištění a dezinfekci trubkových a konvových zařízení strojního dojení a chladících nádrží v mléčnicích. Je snadno oplachovatelný a nepěnivý. Desponu K – kyselý koncentrát, určený po zředění vodou k čištění a odstraňování mléčného kamene a jiných anorganických povlaků v zařízení strojního dojení a chladicích nádrží v mléčnicích. Je rovněž nepěnivý a snadno oplachovatelný. Doporučuje se pravidelně střídat při čištění oba přípravky (alkalický Despon A a kyselý Despon K) podle návodů k použití. Dosáhne se tak dokonalého čistícího a dezinfekčního účinku a pravidelně střídání alkalického a kyselého přípravku snižuje možnost vzniku rezistence bakterie. Při větším znečištění bílkovinného původu je třeba zařízení nejdříve mechanicky očistit a teprve následně aplikovat proplach jedním z přípravků.

Doporučený postup při čištění a dezinfekci strojního dojení:

Po ranním dojení:

    -          Vypuštění zbytku mléka

    -          Proplach vlažnou vodou max. 40°C 10 minut

    -          Napuštění 0,5% ního roztoku Desponu A teplého 40-60°C a cirkulace 10-20 minut

    -          Dokonalý proplach studenou vodou po donu 10 minut a následné vypouštění vody

Po večerním dojení:

Postup se opakuje s tím, že místo roztoku Desponu A se použije 0,25% ní roztok Desponu K při 45-55°C

Filtrační materiál (pokud není jednorázový) prát před použitím v čerstvém 0,5-1% ním roztoku Desponu A a důkladně několikrát vymáchat v pitné vodě.

    1.  Klasifikace výrobku:žiravý

    Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít. Při požití: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

    Telefon pro naléhavé situace v ČR: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

    2.  Složení:

Nebezpečné látky: 50% kyselina fosforečná (75%ní)

M-MIKADESPONK28

Parametry

Kategorie prostředku
Silné znečištění
Nebezpečné složky:
Kyselina fosforečná (INDEX 015-011-00-6)
Hmotnost
28Kg
Dezinfekce
Dezinfekční prostředek
Kyselá