ECOCHEM PROFI s.r.o.

chemické produkty právě pro Vás

 

Chemické produkty ECOCHEM Profi

Naše firma se dlouhodobě zabývá spektrem prodeje a expedicí produktů s chemickými účinky určenými pro čištění a konzervaci s desinfekčními účinky, které jsou vhodné do hotelů, restaurací, penzionů, kanceláří, fitnesscenter, sportovních a společenských hal a podobných zařízení.

Produkty jsou vhodné také do výrobních prostor s mazivy rostlinných a minerálních olejů, autodílen a pro dopravní firmy k zabezpečení provozu vozidel. V rámci rozšíření našich služeb nyní poskytujeme široký sortiment doplňků, kterými jsou například kompletní papírový program, dávkovače mýdel, příslušenství k wc a kosmetické produkty.

Svou rozsáhlou nabídkou technologicky vyspělých produktů a profesionálním přístupem splňuje naše společnost náročné požadavky našich zákazníků. Současně sledujeme nové trendy v této oblasti a snažíme se je aplikovat do inovace stávajících produktů.

Každá realizace probíhá podle požadavků zákazníka s využitím účinných produktů, které prošly v souladu s Vyhl. č. 27/1999 Sb. testovacím procesem, který při odběru zboží bude doložen „ BEZPEČNOSTNÍM LISTEM“ produktu.

V oblasti legislativní nabízíme celou řadu služeb, které usnadňují našim zákazníkům orientaci v problematice potravinářství. V rámci poskytovaných služeb zavádíme systém kritických bodů HACCP, provádíme interní audity systému HACCP a školení zaměstnanců ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Krédem naší společnosti je individuální přístup ke každému zákazníkovi. Spojením racionálního a profesionálního přístupu k odstranění nečistot biologicky odbouratelnými přípravky a jejich efektivním využitím chce naše firma přispět ke zvýšení efektivnosti a hospodárnosti Vašeho provozu a k ozdravování životního prostředí pro současnost a další generace.

Historie společnostiECOCHEM Profi


Tradice naší společnosti sahá do dubna roku 1999, kdy coby fyzická osoba začala realizovat dodávky základních chemických prostředků pro gastronomii. Postupným rozšiřováním své činnosti se rozšířilo i spektrum dodávaných chemických produktů a služeb. Hlavním zaměřením bylo programové vybavení hotelů, penzionů a gastroprovozů.

S cílem komplexního uspokojení našich klientů byla v roce 2004 rozšířena oblast působení naší společnosti i na další provozy. Byly zavedeny nové stadardy chemických produktů a po jejich vývoji byly uvolněny do prodeje. Rozšíření výroby směřovalo do oblasti kacelářského úklidu, potřeby fitnesscenter, sportovních zařízení a společenských hal. Postupným ukončováním vývoje chemických prostředků byly do prodeje uvolněny i produkty pro výrobní prostory s mazivy rostlinných či minerálních olejů, autodílen, dopravních firem a zařízení pro porážku a zpracování dobytka.

Dodávky chemických produktů ČESKÉHO VÝROBCE jsou realizovány systémem VÝROBCE - ZÁKAZNÍK, to se promítá ve velmi přiznivých cenách.

Nedílnou součástí naší činnosti je provádění praktické prezentace, proškolení personálu, zpracování úklidových plánů a dalších konzultací s cílem racionálního a efektivního využití biologicky odbouratelných přípravků v procesu odstranění nečistot v prostředí různých charakterů, zajištění provozu apod.

Každoročně dochází k vývoji nových prostředků (FAQ - nejčastější otázky), proto je samozřejmostí naší činnosti pravidelné seznamování s jejich efektivním využitím a tím zvyšovat i Vaši efektivnost na tomto úseku. Velký důraz je kladen na ozdravnost životního prostřední pro současnost i pro další generace.Chemické produkty ECOCHEM Profi s.r.o.

Firma ECOCHEM Profi rozšířila v roce 2009 pole své působnosti do oblasti legislativní. Kromě dodávky veškeré úklidové chemie a příslušenství zajišťujeme našim zákazníkům v souladu s platnou legislativou zavedení systému kritických bodů HACCP, provedení interního auditu systému HACCP a školení zaměstnanců ve smyslu požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

V roce 2012 se transformovala původní fyzická osoba do osoby právnické. Proto v letošním roce naleznete přídavek obchodního jména s.r.o. Od letošního roku jsme v rámci rozšíření naší produktové řady navázali spolupráci s firmou Alfachem, s. r. o. a stali jsme se jejím zástupcem v kraji Vysočina.

 

Politika jakosti společnosti ECOCHEM PROFI s.r.o.

 

Společnost ECOCHEM Profi s.r.o. je – výrobní, obchodní a logistická společnost se zaměřením na oblast firemní hygieny s působností po celé ČR.

Společnost se zaměřuje na oslovování právnických i soukromých osob za účelem dlouhodobé spolupráce v oblasti dodávek hygienického, papírového, drogistického zboží i vlastního výrobního programu společnosti, čistící a úklidové prostředky, desinfekce, tekutá mýdla. Společnost na českém trhu nabízí i produkty ostatních výrobních společností převážně z České republiky. V posledních letech se společnost zaměřuje na dodávky zboží do segmentu úklidových společností. To znamená, že společnost rozšiřuje ve svém prodejním portfoliu i zboží, které zákazník pro svou činnost vyžaduje.

Výrobní program společnosti se v čase mění a v současnosti se opírá o šest skupin:

1.    Tekutá mýdla
2.    Úklidová chemie na podlahy
3.    Úklidová chemie na toalety
4.    Úklidová chemie na povrchy
5.    Skupina doplňkové úklidové chemie
6.    Dezinfekční prostředky

Těchto šest skupin našich výrobků svým širokým zaměřením zajistí dostatečné produktové portfolio pro všechny zákazníky společnosti. Pro výrobu nakupujeme suroviny od významných evropských firem.

Snahou společnosti je svým zaměřením pokrýt celé spektrum hygieny, která je určená pro úklidové společnosti, průmyslové a potravinářské podniky, zdravotnictví i malé prodejny. Svým rozsahem i výběrem z mnoha produktů společnost dokáže uspokojovat potřeby svých zákazníků. Nemalou měrou společnost získává své zákazníky servisní službou, kdy logistické služby poskytuje v termínech, které si přeje zákazník a to s rozvozem po celé České republice.

Výrobní program společnosti je podložen inovacemi a plně koresponduje s požadavky zákazníka. Hlavní důraz je kladen na vysokou kvalitativní úroveň. Dalším důležitým kritériem při vývoji a výrobě je zohlednění šetrnosti k životnímu prostředí, tj. je snaha o používání snadno odbouratelných surovin.

Cílem společnosti ECOCHEM Profi s.r.o. v oblasti kvality je udržet si a stále zlepšovat pozici spolehlivého, stabilního a profesionálního partnera všech zákazníků v oblasti firemní hygieny a drogistického zboží.

Včasnost, spolehlivost, rychlost, konkurenceschopnost, plná sortimentní dostupnost, flexibilita výrobního procesu a nabídky sortimentu, vysoká kvalita nabízeného zboží a kompletní servis pro zákazníka jsou základními záměry společnosti. Tyto záměry vedení společnosti dále rozpracovává spolu se zaměstnanci společnosti do konkrétních měřitelných cílů kvality za účelem neustálého zlepšování společnosti.

Základním předpokladem pro uskutečnění této politiky jsou především zaměstnanci, kteří jsou odborníci v profesích, v kterých ve společnosti pracují a právě oni jsou schopni potřeby a očekávání zákazníka určit, převést na požadavky a plnit je k maximální spokojenosti. Společnost trvale vytváří a bude vytvářet odpovídající podmínky a pracovní prostředí pro jejich další odborné vzdělávání jak v profesní oblasti, tak i v oblasti systémů kvality a ochrany životního prostředí.

Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti záměrů systému kvality, a proto s touto Politikou kvality seznámilo své zaměstnance a seznámí s ní i své zákazníky, obchodní partnery a další zainteresované strany a to formou prezentace na www.ecochemprofi.cz.

Politika kvality podléhá neustálému přezkoumávání s ohledem na měnící se situaci na trhu, na vývoj v oblasti firemní hygieny, konkurence a s ohledem na měnící se cíle kvality. Je to průběžný a nekončící proces stálého zlepšování společnosti vycházející z potřeb a očekávání zákazníků. Vedení společnosti se zavazuje přijaté podněty týkající se systému řízení kvality plnit, průběžně prozkoumávat a vyhodnocovat a jejich hodnocením hledat možnost dalšího a neustálého zlepšování.