MIKASOFT GEL Fine 500 ml

Gelový alkoholový dezinfekční prostředek pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou s vysokým obsahem zvláčňující látky

115,00 Kč
Počet
Vyprodáno


 • Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR
 • Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby
 • V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku. V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku.

Gelový alkoholový dezinfekční prostředek pro chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou s vysokým obsahem zvláčňující látky

Vlastnosti:

 • účinný proti virům, bakteriím včetně MRSA, mikroskopickým kvasinkovým houbám
 • účinný proti TBC a mykobakteriím
 • vysoký obsah zvláčňující látky nedráždí a nevysušuje pokožku
 • gelová forma zaručuje přesné dávkování, nestéká z rukou
 • dobře se vtírá do pokožky, rychle zasychá

Složení: líh, voda, isopropanol, glycerín, myristyl alkohol

Oblast použití:

 • zdravotnická zařízení - nemocnice, polikliniky, léčebny, lázně
 • soukromá zařízení - ordinace, ambulance
 • laboratoře, výzkum
 • kuchyně, menzy, stravovací provozy

Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V, MRSA

Způsob použití:
Pro hygienickou dezinfekci rukou naneste na suché umyté ruce 3 ml MIKASOFTU GEL a vtírejte po dobu 30 s do zaschnutí.
Pro chirurgickou dezinfekci rukou do předem umytých rukou antibakteriálním mýdlem naneste na suché ruce 2 x 5ml MIKASOFTU GEL a vtírejte po dobu 2 x 2,5 min.
Vždy dbát na dokonalé zaschnutí dezinfekčního přípravku do pokožky.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění: Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby

Bezpečnostní upozornění:

     

                    Nebezpečí

080998

Parametry

Balení
0,5l
Standartní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Dezinfekce
Dezinfekční prostředek

Ke stažení

Bezp.list MIKASOFT gel

Ke stažení (425.98k)

Mohlo by vás také zajímat