• Nové

MIKA DESPON A 220KG

Despon A je tekutý alkalický přípravek pro čištění a desinfekci zařízení v prvovýrobě mléka a zemědělském průmyslu.

Despon A je kapalný alkalický čistící a desinfekční prostředek nažloutle až hnědě zbarvený, obsahující rozptýlený pevné částice. Vhodná kombinace alkálií, aktivního chloru ve formě chlornanu sodného a látek zesilujících čistící účinek udává jeho výborné čistící a desinfekční vlastnosti. Despon A má silný desinfekční účinek založený na působení aktivního chloru.

5 830,00 Kč
Dodání do 7 - 10 pracovních dnů
Počet
zboží na externím skladu

  • Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR
  • Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby
  • V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku. V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku.

Despon A je kapalný alkalický čistící a desinfekční prostředek nažloutle až hnědě zbarvený, obsahující rozptýlený pevné částice. Vhodná kombinace alkálií, aktivního chloru ve formě chlornanu sodného a látek zesilujících čistící účinek udává jeho výborné čistící a desinfekční vlastnosti.

Despon A má silný desinfekční účinek založený na působení aktivního chloru, dokonale rozpouští a uvolňuje organické usazeniny a povlaky (tuky, bílkoviny apod.). Despon A za předpokladu dodržení předepsaného aplikačního postupu působí velmi šetrně na materiál a nepůsobí korozivně na zařízení z nerezové oceli. Při používání alkalického Desponu A má velký význam pravidelné střídání s kyselým Desponem K. Komplexní použití alkalického i kyselého přípravku řady Despon zaručuje dosažení nejlepších čistících a desinfekčních výsledků. Přípravek se ředí v poměru 50ml Desponu A na 10 litrů vody, tím vznikne 0,5% roztok.

Postup při čištění a desinfekci strojního zařízení:

Po ranním dojení:

    -          Vypuštění zbytku mléka

    -          Proplach vlažnou vodou max. 40°C 10 min

    -          Napuštění 0,5% roztoku Desponu A, teplého 40-55°C a cirkulace 10-20min.

    -          Proplach studenou vodou 10 min., dokud není hodnota pH proplachovací vody na výstupu stejná jako u vstupní vody, pH se dá snadno stanovit univerzálními papírky

    -          Vypouštění vody

Po večerním dojení:

-          Postup se opakuje jako po ranním dojení, místo roztoku Desponu A se však použije 0,25%                      roztok Desponu K, teplý 40-55°C

    1.  Klasifikace výrobku:

    Může být korozivní ro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže s poškození očí. Způsobuje vážné nebezpečípoškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít. Při požití: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůnebezpečný pro životní prostředíži vodou/osprchujte. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

    Telefon pro naléhavé situace v ČR: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

        2.  Složení:

    Účinné látky: chlornan sodný (5,25g/100ml)

    Obsahuje: Hydroxid sodný (CAS1310-73-2), Chlornan sodný (CAS 7681-52-9)

M-MIKADESPONA220

Parametry

Kategorie prostředku
Silné znečištění
Nebezpečné složky:
chlornan sodný
hydroxid sodný
Hmotnost
220Kg
Dezinfekce
Alkalická
Dezinfekční prostředek