• Nové

MIKAL 94 D 28KG

Mikal 94 D je alkalický dezinfekční a čistící kapalný prostředek na bázi aktivního chloru.

Mikal 94 D alkalický dezinfekční a mycí (čistící) tekutý prostředek v nepěnivé úpravě. Vhodná kombinace alkálií, látek zesilující čistící účinek a látek obsahující aktivní chlor udává jeho výborné čistící vlastnosti. Přípravek je určen k profesionálnímu použití.

1 050,00 Kč
Dodání do 7 - 10 pracovních dnů
Počet
zboží na externím skladu

  • Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR
  • Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby
  • V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku. V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku.

Mikal 94 D je alkalický dezinfekční a čistící kapalný prostředek na bázi aktivního chloru.

Mikal 94 D alkalický dezinfekční a mycí (čistící) tekutý prostředek v nepěnivé úpravě. Vhodná kombinace alkálií, látek zesilující čistící účinek a látek obsahující aktivní chlor udává jeho výborné čistící vlastnosti. Přípravek je určen k profesionálnímu použití.

Mikal 94 D lze použít při všech běžných postupech strojového čištění a dezinfekci uzavřených systémů. Výborně rozpouští kaly, chmelové pryskyřice, vinný kámen, zbytky kvasnic, rostlinná barviva, třísloviny, tuky a bílkoviny. Pracovní koncentrace závisí na stupni znečištění a při teplotách 30-80°leží v rozsahu 0,5-5l na 100l vody. Proplachování se ukončí, jakmile hodnota pH proplachovací vody na výstupu je stejná jako u vstupní vody (hodnota pH se dá snadno stanovit univerzálními pH papírky). Nutno doporučit pravidelné mechanické čištění (1x týdně) nebo nepravidelné  - v případě potřeby. Povrch přicházející do styku s potravinami je nutno důkladně a opakovaně opláchnout pitnou vodou. MIKAL 94 D je vhodný pro ušlechtilou ocel i pro hliníkové povrchy. Odolnost povrchů je lépe nejprve otestovat. 

    1.  Klasifikace výrobku:nebezpečný pro životní prostředí

    Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Nevdechujte páry a aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle. Při požití: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračuje ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte.

    Telefon pro naléhavé situace v ČR: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

        2.  Složení:

    Hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6), Chlornan sodný, roztok aktivního chloru … %Cl (Index: 017-011-00-1). 

M-MIKAL94D28

Parametry

Kategorie prostředku
Silné znečištění
Nebezpečné složky:
chlornan sodný
hydroxid sodný
Hmotnost
28Kg
Dezinfekce
Alkalická
Dezinfekční prostředek